http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - I,Í

Ibolya. Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.

Ibrik. Jó hír egy távol levõ férfiról, aki többet gondol ránk, mint azt hinnénk. Ibrikbõl szegényes eledelt enni: jegyzi szomorúságoknak elmúlását, mindennek jóváfordulását. Törött ibrik - Kerner szerint is - fájdalmas szerelem.

Idegen férfi: nagy rokonság. Idegen nõ: veszedelem, némelyek szerint haláleset. Idegen gyermek: betegség. Idegen, aki volna borbély: házastársak között elválást, jegyesek között civódást jegyez. Idegen, aki volna hajcsár: marhavészt hoz. Idegen, aki volna vándorkatona: asszony álmában váratlan szerelmeskedést mutat. Idegen; fekete gubás ember: semmire sem jó. Idegen zsidó: nagy szerencse; betegnek: változás.

Ifjú. Öregnek: örömteli nap; betegnek: egészség; asszonynak: hónapszám; ifjúnak: harag; leánynak: bánat; útonjárónak: szép szerencse; mindenkinek: ambó. (1833.)

Kerner szerint: ifjú, aki jönne mezítláb és hajadonfõvel; szomorúságunkban vigasztalást hoz, de gazdagnak szegénységet is mutat. Ifjú szamárháton: szép idõjárás. Ifjú zöld ággal: jó termés. Bús ifjú: messzi utazás.

A különös álmokból: ifjúval hálni, akinek arcát nem láthatjuk: asszonynak jegyez boldogtalan emlékeket. Szakállas ifjú: ijedtség. Törpe ifjú: boldogtalanság. Ifjú, kinek volna fehér haja: leánynak hosszú mátkaságot mutat.

Szent György napján az ifjú: jó esztendõ jelképe.

Iga. Nõtlennek: házasság; nõsnek: nyugodalom.

1756-os könyv szerint: örök iga: asszonynak igen mulatságos.

Ígéret. Egészség. Ígéret, amelyet nem tartunk meg: nagy vígság.

Ihatatlan ital: gonosz, betegség.

Íj. Veszély.

Kerner szerint: a középkori álmoskönyv az íjjal való lövést: szerencsés nyereségnek magyarázza, amely nyereség rövid idõn belül elér. Tell Vilmos íját látni: nagy vállalkozás. Íjas ember: rossz hír.

Ikra. Pénz.

Vízöntõ havában: nagy ebéd.

Ikrek (ha tieid): változatosságot jegyeznek szerelmedben; ha másé: kellemetlenséget egy nõ miatt. Ikreket szülni: gond, szegénység, rossz idõjárás, rendszerint árvíz. Ikreket látni a lenyugvó napban vagy a felkelõ holdban: szerencsétlen utazás. Ikrek (lányok): veszedelmek.

Kerner szerint: ikertestvéreket látni: jegyez uzsorát.

Ikrek havában ikrekkel álmodni: beteges állapot.

A különös álmokból: ikreket szülni, amely ikrek volnának összenõve: terméketlenség jegyei.

Ima. Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.

Inas. Kis kellemetlenség.

Indóház. Szégyenletes helyzet.

Ing. Fehér: nyereség; szennyes: betegség.

Kerner szerint: tarka ing: meglepõ látogatót jegyez. Fehér ing: találkozót mutat, amely találkozásra régen várunk. Levetni inget: szegénység. Felvenni: vidámság. Inget mosni: pompás híradás. Inggallér: hiábavaló terv. Inggomb: megzavart szerelem. Többféle inggomb: pletykaság. Elveszett inggomb: nyereség a kártyán. Inggombot varrni: civakodás egy idegen miatt. Betegnek inget váltani: javulás jegye. Szennyes inget felvenni: temetés. Hálóing: tarkabarkaság. - R. M. szerint: inget vasalni: eljegyzést mutat. - Saját jegyzeteimben: nõi ing, amelyet elveszítettek, jegyez egy új szerelmet.

Ingovány. Mindig veszélyes.

Ingaóra. Fáradságos nap jele.

Ingadozni valamely magasságban: betegséget mutat.

Inni pohárból: jó társaság, amely hasznodra válik.

Kerner szerint: vizet inni: egészséges; törött edénybõl: ügyetlenség; forrásból: gyógyulás; tócsából: szegénység. Állott víz: hideglelés.

A különös álmokból: megitattatni egy asszonytól, de nem kezétõl, sem ajkától: nagy fájdalom, elválás, szenvedés jegye, amely egy asszony hûtlensége miatt ér. - Nagyböjtben hideg vizet inni: szeles idõjárás. Molnárnak: jó vásár. (1833.)

Íny. Levél.

Írás. Idegen írással levelet írni: fájó szerelem. Írni, aki nem tud: betegség. Ismeretlen kézírást látni: jegyezzük meg jól, ami benne van, mert szükségünk lehet rá. Írás, amelyet nem tudunk elolvasni: titkot mutat, amelyet megtudunk. Zsidóírás: szerencsés fordulat.

Irha. Haszon.

Ismerkedés. Asszonynak férfival: nagy gond. Özvegyasszonnyal férfinak: váltakozó szerencse; leánnyal: jó szerencse.

Ispán. Munkát jegyez.

1799-es könyv szerint: botosispán: rossz idõjárás. Öreg ispán: hosszú tél.

Istálló. Kerner szerint: mindenre jó. Istállóban élni és házasodni: jó jegy. Istállóban gyermeket szülni: megtiszteltetés.

Istráng. Kerner szerint: bûnös szórakozásodat gonosz szájak helyeslik.

Iszákos asszony: szerencse.

Izzadtság. Többnyire betegség jegye.

*

Az alábbi magyarázatok a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

Ifjat látni: fáradtság. Ifjúvá lenni: gonosz.

Inget, szép fehéret felvenni: vigasz, segedelem.

Inni tiszta edénybõl: menekvés. Ivóedényt eltörni: atyád meghal.

Írni, ha tanulsz: jó. Írást csinálni: gond. Írni, de olvasni nem tudni: célodat nehezen éred el.

Istent dicsérni: nyavalya. Istent látni, vele beszélni: nem jó. Istent szólni hallani: vígság. Istent imádni: nagy öröm.

Italt drága edényekben készíteni: óvakodj ellenségeidtõl.

Istállót építeni: vígság.


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png