http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/moss_maiden1.jpg


http://marinettesablon.ucoz.hu/dream/etoiles.jpg


 

MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE - Álmok jelentése - K (II.)

 

 

Kóc. Perpatvar.

Koca. Szerencse.

Koccintás. Jó hír.

Kocka. Kockán nyerni nem jó. ( Kerner .)

Kockás kabát: utazást mutat. (1850.) Kockakövet faragni házépítéshez: hosszú telet mutat.

Az ördöggel kockázni és veszíteni: igen szép szerencse. ( R . M .) Kockafejû ember: orvos, betegség. Öregasszonyok, akik rajtad kockát vetnének: szerelmi csalódást, bánatot mutatnak. Kockázni Krisztus palástjára: veszteség az állatok között, hideg idõ. Vásáron kockázni, és zsebkést nyerni: rossz vásárt ígér. ( Régi magyar naptár .) Elfáradni kockázásban: sok munka.

Kocsi. Nagy uraság. Fórspont vagy parasztszekér: sietteti célod elérését. (1850.)

Kerner mondja: kocsi, mely tengelyén alattunk eltörik útközben: félelmetes; ha fent törik el a kocsi: haszontalan út. Kocsi bakján ülni: jelenti, hogy egy kívánságunk váratlanul teljesül. Kocsin faluról a városba hajtani és a város kapujánál régi ismerõsökkel találkozni, akit már régen nem láttunk: nagy újdonság, amit hallani fogunk. Dohányoskocsin téli idõben utazni: jelent összeütközést a hatósággal. Üveges halottaskocsin utazni, négy lóval húzatni, díszes koporsóban feküdni: kereskedõnek nagy vásár, másnak tilalmas öröm. Esõs éjszaka kocsin utazni és messzire világosságot látni, amelyet nem érhetünk el: jegyez hiábavaló szenvedélyt egy kacér nõ iránt. Messze földrõl jött furmányoskocsira fel­kéredzkedni, de ott helyet nem kapunk: hiába keresünk vigasztalást és örömet egy utazásban. Kakas­kukorékolást hallani kocsin egy idegen országúton: váratlan változás miatt elmarad egy utazásunk. Kocsival felfordulni és alája kerülni: kereskedõnek biztos leszegényedés, míg szegénynek: némi javulás sorsában.

R. M. szerint: menyasszonyos kocsi hátuljában ülni: biztos megszerelmesedést mutat. Megvadult lovaktól ragadt kocsiból kiugrani: tûzveszedelmet mutat.

Gvadányi Márton mondja, hogy kétkerekû csacsifogaton utazni: nagy nélkülözést mutat.

Szent György napján kocsin ülni: közeli lakóhelyváltoztatás jele. Nagy vízen áthajtani és szerencsésen partra jutni: bátorság által megnyertük elveszített ügyünket. Csillagok között kocsizni táltosok által vont szekérrel: nagy utazás képe; betegnek igen rossz. Égõ kocsi: rossz vásár, rossz termés, kár.

Kocsikenõcs. Hízelkedéssel megcsalnak a rossz emberek.

Kocsonyát enni: jegyez nehéz esztendõt, nehéz sorsot; küszködést egy városbíróval vagy vámszedõvel. ( Kerner Jusztinusz középkori jegyzete .)

Korcsma. Kár.

Kerner szerint korcsmárosné jegyez utazást, pletykát; korcsmáros: mindig egy vidámság képe. Útonjárónak különösen jó. Hideg idõ.

A különös álmokból: Idegen korcsmában aludni, és a korcsmáros által éjjel kiraboltatni és megfojtatni: jegyzi, hogy valahol megrontásodra törnek.

Korcsmacsillag: utazás hideg idõben. Korcsmacégér: idegen városban: mulatság idegen emberekkel. ( R . M .)

Kofa. Bíróság.

Kolbász, minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is. ( Kerner .)

Koldus. Hiba.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: koldust a város kapujánál kikerülni, jegyzi, hogy szégyenbe esel abban a városban. Koldusokkal a templom körül vagy búcsún együtt énekelni Mária hónapjában: betegnek gyógyulást, egészségesnek megkönnyebbülést, más hónapokban kárt jelent a tanyán vagy majorságban. Koldusnak adni: gazdag embernek további szerencse, szegénynek nagyobb szegénység. Koldus, aki a házba jönne: irigység, civakodás. Koldust simogatni: gonosz jövõ.

Kerner mondja: hogy asszonynak koldussal társulni, vak koldussal szemérmetlen dolgot mûvelni: közeli betegséget jelent.

Gvadányi Márton szerint: sánta koldus: gondot hoz.

R. M. mondja: hogy koldust szidni és verni: ajándékot jelent.

A különös álmokból: koldulva járni az országúton és ismerõsünk elõtt szégyenkezni nagy szegénységünk miatt: jelent reménységet egy nagy bajunkból való megszabaduláshoz. Koldusokkal nagy lakomát csapni és ételükbõl enni, mutatja: hogy kevélységed miatt megaláztatásban részesülsz. Öreg koldus: mindig idõváltozás, hazugság. Fiatal koldus: kellemetlen hitelezõ. Asszonykoldus jegyzi: hogy egy nõ megcsal. Koldusok, akik jönnének szekérrel, és a házba betolakodnának, az ágyban henteregnének, a konyhában törnének, a pincében garázdálkodnának: mutat nagy változást életünkben egy megszegett szó miatt.

Koldustanya: utazás. Koldustövis: szegény rokonaid imádkozva reád gondolnak. Koldusok csillaga az égen: árvizet mutat.

Saját jegyzetek: szép nõ, akit valaha közelebbrõl ismertél, egy éjjel koldusruhában látogatna meg, és alamizsnát kérne: mutatja, hogy ismerõsöd, bár jól megy sora, boldogtalan.

Zsidóknál koldulni: szerencse. ( D . G . Gy . jegyzete .)

Kolomp. Mindig vidámság.

Koma. Családi civakodás.

Kerner szerint: koma mutat: csalást, csalódást is. Komaasszony: új hír. Fiatal komaasszony: kellemetlenség.

Komiszkenyér. Katonának: igen egészséges; másnak: nagy újdonság.

Komló. Hízelkedés vesz körül.

Komondor. Minél nagyobb, annál jobb barátság.

Komp. Útban vagyunk célunkhoz.

Kondás. Szerencse. Esõs idõ.

Konkoly. Kis szerencse.

Konyha. Harag.

Férfinak konyhában ülni, és a fõzésnél segíteni: megszégyenülés egy mulatságon. ( Kerner .) R. Mária szerint: konyha mindig pletykát, csetepatét jelez. Gvadányi mondja, hogy szomszédasszony, aki jönne konyhádra sót vagy fûszert kölcsönkérni: elviszi férjed erejét.

Konty. Kiadás.

Koplalni. Egészség.

Kopoltyú. Levél.

Koporsó. Hosszú, boldog élet. Koporsókereskedõnek vagy asztalosnak: gond.

Korál. Öröm.

Korbáccsal sétálni, és vele suhogtatni: gazdag asszonyt mutat.

Korcsolya. Egy kis ember hasznodra lesz.

Kóró. Hideg idõ.

R. M. szerint: kóróból kunyhót építeni: jelent változást állandónak vélt helyzetedben. Útonjárónak sok kóró: sok veszteség. Állatkereskedõnek: rossz esztendõ.

Korom. Mindig szomorúság.

Korona. Sértés.

Kerner mondja, hogy koronát viselni: jegyez némi eredményt, de sok megaláztatást is.

Krisztus koronáját hordani: szegénynek nagy és jó változás. ( Lipcsei könyv .)

R. M. szerint: a szentek koronáját viselni: terhes asszonynak leányt jelent; másnak megcsalást. Király koronája: nagy betegség, halál. Király koronáját ellopni: veszedelem. Templomból koronát lopni, hogy azzal egy nõt megajándékozzunk: szerencsétlen szerelmet mutat. Szûz Mária koronája: hajadonnak gyermeket jegyez.

Korong. Nyereség a kártyán.

Korpa. Mindig betegség. És hideg idõjárás is.

Korsó. Ha teli: igen egészséges. Üres korsó: mindig szegénység.

Gvadányi Márton szerint: fütyülõs korsóból friss vizet inni a mezõn: a legjobb egészség. A különös álmokból: házunkban kotyogó korsó, amelyben volna béka: megbetegedés jegye. Korsófejû ember: hideg idõ, silány szüret. Ifjú leány korsóval, aki bennünket vizével megkínálna, de a vízben mindenféle mocskot innánk: jegyzi, hogy halálosan szerelmesek leszünk egy nõbe, aki gyengeségünkkel visszaél.

Kos (mely szarvaival felénk rohan): ellenségeid meggondolják támadásukat. Legelészõ kos: ellenség.

Kosár. Üres: gyász jele. Teli: jómód. Virágos kosár: szerencsés szerelem. Kosarat kapni (lánytól): nagy szerencse. Kosarat adni (lánynak): meggondolatlanság jele. Kosárárus: pletykaság.

Koszorú. Hervadt: temetést mutat.

Kerner szerint: virágkoszorú: leánynak esküvõt mutat. Koszorút kötni szerelmi öröm, de jelez közeli árulást is. Koszorúslány: szerelmi csalódás, irigység. Koszorús öregember: gonosz vágy egy idõs férfi iránt (leánynak), fiúgyermek (asszonynak).

A lipcsei könyvben: szalmakoszorú, amelyben megcsúfolnának: mutat váratlan segedelmet nagy bajodban. Koszorútáncot járni feleségeddel: özvegység. Koszorúcska a ruhán (leánynak): váratlan elcsábítást mutat. Koszorúba fésült haj: nagyravágyás jegye.

Kotta. Kottát írni, akinek ez nem foglalkozása: nehéz megpróbáltatás. Orgonistának ellenben szerencse. Más zenésznek: korhelység.

Kova. A szenvedés, szegénység köve.

Kovács. Vigalom.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: kovácsmûhelyben üldögélni és idegen utazók beszélgetését hallgatni: jegyez híradást egy ismeretlen útján, legkedvesebb barátunkról. Kovácsmûhely kalapálását messzirõl hallani: gyermekkori ismerõs jön.

Kerner szerint: kovácsnál lovat patkoltatni: nagy utazást mutat, tengelyszöget venni: elmaradó utazást. R. M. a kovácsot mondja tûzvésznek. Gvadányi Márton szép szórakozásnak jelenti. 1855-ös könyv szerint: kovácsmûhelyben üldögélni: hazafiság.

Kovász. Betegség. Asszonynál: valamely hazugság.

Kozmás étel. Rossz hír.

(-vet) dobni: nem rossz. Ha téged dobnak kõvel: kár.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: nagy halom követ látni: jegyez házasságot, amely sok kiadással jár.

A különös álmokból: követ érezni, és attól szenvedni: mutat szükséget. Kõbálvány, amely megszólal: régi haragosunk bocsánatot kér.

R. M. szerint: kõszív: nagy fájdalom. Kõfej: gonosz jegy családi ügyeinkben. Kõláb: egy elmulasztott szerelem. Követ enni: bátorság, elszántság, diadal. Kõbánya: boldogtalanság.

Egy középkori álomfejtés ( Kerner ) mondja, hogy a kõszüzet szeretni: mutat nagy sínylõdést a fogságban.

Köd. Bizonytalan jövõ.

Ködmön. Jó ember lépi át a küszöböt. De hideg idõjárást hoz.

Ködmönös ember: gazdának jegyez kárt a dohánybeváltásnál. ( Régi magyar naptár .)

Köldök. A magadé szegénység, a másé barátság.

Költözködés. Hirtelen halál.

Köles. Szép idõ. ( Kerner .)

Kõmûves. Lustaság, paráznaság. Kõmûveslány: szerelem, amely hosszan tartó. Kõmûvesekkel dolgozni egy nagy házon: reményeket mutatnak, amelyek aligha teljesülnek. (1855.) Öreg kõmûves: mutat sírboltot, ahová kívánkozunk. ( R . M .)

Könny. Megváltás egy bûntõl, amelytõl eddig sokat szenvedtünk. Mást könnyezni látni: szorongatott helyzet. Könnyezõ szentkép: gyógyulás. Megfagyott könny: reménytelenség. Könnyezõ asszony: elkeseredés szerelmünk rombadõlése miatt. Könnyezõ gyermek: hirtelen halál. ( Kerner .)

A lipcsei könyv szerint: sok könny, amely megnedvesítené párnánkat: jegyez sok szenvedést egy érdemtelen szerelem miatt.

Könyök (ha fáj): rossz sógorság.

Köpni. Civakodás.

Köpülni. Házasság. Özvegynek igen nagy öröm.

A különös álmokból: tejfelt köpülni egy asszonnyal jegyez nagy szerelmet azon asszony iránt.

Köröm. Öregség.

Fekete köröm: ellenséges asszony; kis köröm: csúfolkodó asszony; szép, rózsaszínû köröm: gyönyört adó asszony. Sok félholdacska a körmön nõnél: sok férfi szerelme. Állatköröm, amely nõne kezünkön: keserves helyzet. Körmöt rágni: visszafojtott szenvedély. Hosszú köröm: nagy életkor.

Körte. Egészség.

Kerner szerint: fáról szedni körtét: jutalom hosszú fejtörés után. Puha körte: nagy gazdagság. Sok körtefa: szerencsés házasság.

A különös álmokból: körte alakú daganat a testünkön, fejünkön: egy lelkibetegség jelei.

Gvadányi szerint: körtefejû ember: kis szerencse. R. M. mondja, hogy körtét enni és vele jóllakni: jegyez jóllakást egy asszonyi gyönyörrel. Körtefát ásni õszidõben: meleg asszony a hideg napokra. Körtefával tüzelni: hiábavaló szerelem. Vadkörte ifjúnak igen jó jegy, sok szerencse a nõknél; öregnek annál rosszabb. Vadkörtefa jelent hazajáró lelket is.

Köszörûs. Pletyka. Árulkodás.

Kerner könyvében köszörülés vad haragot jegyez. R. M. szerint: csupán disznóölést jelez. Gvadányi Márton mondja: "kardot köszörülnél: jó tennivalód van".

Köszvény. Némi szegénység.

Jegyez családi örömet is, ha a feleség köszvényes. ( R . M .)

Kötni. Nõnek illendõség, férfinak: szégyenkezés.

Kötél. Veszedelem. Kötéltáncos: merész cselekedet.

Kerner szerint köteles ember: rabnak szabadulást, betegnek gyógyulást, egészségesnek sírásót jegyez. Kötélverõ, aki háttal közeledne felénk munkájában: mutatja elítélésedet egy megnyertnek hitt pörben. Ruhaszárító-kötél asszonynak jó, különben szeles idõjárás; valaki öngyilkos lesz a családban.

Kozarek kötelébõl kapni: szerencsétlenség. ( R . M .)

Kötény. Asszonynak betegség, férfinak vidámság.

Elveszített kötény: csalódás. Kantáros kötény: szerelmes vagy. ( R . M .)

Kövér ember. Gazdagság.

Krajcár. Szerencse.

Krétát enni: gyermekáldás. Krétával írni: rossz hír.

Kucsmás ember. Levél.

Kukac. Betegség, ellenség.

Kerner szerint: kukac, amely tõled elmenne: felismered ellenségedet, és legyõzöd. Kukactól megijedni: hozzátartozóidra vigyázz. Kukacot megölni: örömteljes nap.

Sajtkukac: kedvesed megcsal egy üzletes emberrel. Húskukac: Gyötrelem egy vágy miatt. Sírgödör­kukac: igazságtalanság, amelyet egy halottal elkövettél. ( R . M .)

Gvadányi Márton szerint: kukac, amelyet kakasod felkap, és véle elfut: elmúló betegséged jegyzi.

Testünkben termõ kukac: mutat félelmet egy csúf betegségtõl. ( S . j .)

Kukorica. A mezõn, lábon: nyereséges vállalkozás. Kukoricahántásban lenni: váratlan hideg idõjárás. Kukoricát morzsolni: gondok muladozása. Kukoricán aludni: félelem egy rossz cselekedetért. Kukoricanadrág: hiúság.

Kulacs minden könyvben: mulatságos.

Kulcs. Titok.

Kerner mondja: kulcsot találni: jelenti, hogy megszabadulsz egy szorongatott helyzetbõl. Elveszített kulcs: harag legjobb barátoddal. Álkulcs: különös nyereség. Kulcsokat összeszedni: mutat hideg idõjárást.

R. M. szerint: kulcscsomó mutatja, hogy szerencséd kezedbe van. Rozsdás kulcs: régi titok, esetleg rejtett kincs. Új kulcs: kisleány. Pincekulcs: vendég võlegény.

Kunyhó. Nyugalom.

Kerner azt állítja, hogy kedvezõ véleményt mondanak rólad, ahol nem várod. Pásztorkunyhó, amely üres: közelgõ tél jegye.

R. M. szerint: kis kunyhóban lakni, és benne tüzet rakni: vágyódás egy ifjúkori szerelem után. Kunyhóban cigányasszonnyal lenni: kis szerencse.

Kunyhót építeni és benne lefeküdni: szerencsés véletlen. Kunyhóban elbújni üldözõk elõl: szabadulás egy fájdalomtól. ( S . j .)

Kupec. Szerencse. Kereskedõnek: veszteség.

Kút. Szerencsés jövõ.

Kerner mondja, hogy kútba esni árulás, amelynek késõn jössz nyomára. Kutat ásni: nehéz munka vár rád, de végül szerencséd lesz. Kútból vizet merni: jó üzlet. Kútból enni: halál.

Kút, amelybõl vastagon ömlik a víz: tûzvész. Kútgém: kellemetes utazás. Mély kút tiszta vízzel: gazdagság. Tiszta kútban fürdeni: mindenki szeret. ( R . M .)

Gvadányi szerint: pusztai kút, amely kiszáradt: rossz esztendõ, aszály. Kútágason holló: dögvész.

Kút mélyében idegen arcot látni, ha az férfié: vele pöröd lesz, ha nõé: vele megszerelmesedel. ( S . j .)

Kutya. (Lásd Eb-nél.)

Kuvik minden könyvben: gyász.

Kürt. Halálos betegség.

Kürtbõl bort inni: vadásznak nem jó, másnak igen mulatságos. ( Kerner .)

Kürtszót hallani, amely messzirõl jönne: jegyez éjszakai fagyot, kárt a vetésben. Pásztorkürt Szent István havában: szaporodás állatainkban, máskor baj. Vadászkürt: szegénynek büntetés, gazdagnak mulatság. Kürtszó a háztetõn: tûzvész; az udvaron: kvártélyos katona; a piacon: háborúság. ( Lipcsei nagy könyv .)

Különös álmokból: kürtszó, amely bennünk zendülne meg: szerencsés megoldást mutat bajunkban.

Hajókürt: köd, esõ, álmatlanság. Kürt, amelyen zenedarabjainkat fújna valaki az ablak elõtt: szerelem a házban. ( S . j .)

Küszöb. Haláleset.

Kvargli. Egészség.

Kvártélyt keresni és nem találni: végrendelkezés.

*

Az alább következõ magyarázatok a legrégibb magyar álmoskönyvbõl valók:

 

Kakast látni: rossz hír. Kakasokat vívni látni: háború. Kakas, ha tyúkmonyot tojik: betegség. Kakasszót hallani: sokáig tartó békesség.

Ha fehér, szép káposztát kertedben levágsz: gazdagság; ha a káposzta kék: harag.

Nagy kárt látni: veszekedés. Kis kárt látni: vígság.

Kártyázni: nagy háború. Kártyázni és nyerni: gazdagnak rossz; szegénynek jó.

Két darabontot egy szánon látni: bízzál igaz dolgodban, megoltalmazó ellenségeid ellen.

Kék ruhában embert látni: új hír.

Kecskét látni: gonosz.

Kemencét látni és bevetni: rossz hír.

Kenyeret meleget enni: öröm. Kenyeret fehéret enni: jó. Kenyér, búzából való: vígság. Ha a te kenyered: tisztesség. Kenyeret látni: bánat. Kenyeret háton hordani: kárvallás. Kenyeret árpából valót enni: jószerencse.

Kender: nem jó.

Kénkövet vagy szurkot látni: tévedésbe esni.

Képet csókolni és imádni: keserûség. Kép: rokonokat jelent. Képet, írottat, a falon találni: öröm. Képet faragni: jó a tanulóknak. Képet látni vagy csinálni: szeretõknek jó.

Keresztet a fejen hordani: rágalmazás. Keresztet látni: munka.

Kert szép virágokkal: mennél több a virág, annál több az öröm. Kertbe menni: házi gondok. Kertben járni és zöldséget nem látni: bú. Kertet látni és belemenni: öröm. Kertet eladni: szorgalom.

Kését másnak eladni: intés. Kést mástól elvenni: rágalmazás.

Kévét kötni: marhát gyûjt munkával. Kéve, kötött: gazdagság.

Kéz, tiszta: gyanú. Kéz, piszkos: jó szerencse. Kezet elveszteni: jobb kéz atyánkat, bal kéz anyánkat jelenti. Kéz sebes: adósság. Kezet hideg vízben mosni: vígság. Kézíjat hordani: sürgõs dologban kell eljárnod.

Kicsinnyé lenni: felmagasztalás.

Kígyó, ha meg akar marni: betegség. Kígyó, mely elõtt ember el nem mehet: betegség, nem jó. Kígyó, ha megmar: óvakodj ellenségeidtõl. Kígyót látni: gazdagság.

Kincset lelni, ha kevés a pénz: jó. Ha sok a pénz: halálveszedelem.

Királlyal beszélni: tisztesség. Királlyal szemtõl szembe beszélni: amit tõle kérsz, elnyered; ami miatt búsultál, örömre fordul. Király: szorgalmasság, vagy levéllel látni: rövid napon bú. Királyt látni vagy urat: változás.

Kopasz elöl: megcsúfolás. Kopasz hátul: vénségedben szegény leszel. Kopasz jobb felõl: rokonodat megkárosítják.

Koporsóba esni: csalás.

Koronáztatni látni magát: bánat.

Koszorút viselni: nagy tisztesség. Koszorút, zöld ágból kötöttet látni: mindenkinek rossz, csak a csordapásztoroknak jó. Koszorút fejeden látni: visszavonás.

Kockát látni: rágalmazás.

Kovácsolást látni: sok munka.

Kocsit látni és fõhelyen ülni: szándékod elõmozdítják. Kocsin városba bejönni és fõemberrel a kapu közt szemben lenni: ügyednek jó vége lesz. Kocsiról szánra rakodni, jeges úton elmenni: rövid idõ múlva hír.

Köntöst, újat, magadra venni: gondtól menekedni. Bõ köntös: bánat.

Ködöt, nem vastagot látni: jó. Köd, ha felemelkedik a földrõl: rossz kedv.

Kõesõt látni: betegeskedés. Kõ és hó, ha kárt teszen: harag, büntetés.

Könyvekbõl tanulni: nyereség. Könyvet megégetni: jó barátod halála.

Köröm, ha ujjon nõ: vén leszel. Körmöt az ujjról levágni: haszon.

Körtét, lágyat enni: nagy gazdagság, de csak magának való.

Kõsziklára felhágni: jó következik.

Kötözve látni magát: megbántás.

Követ hajigálni: nem gonosz, de ha más valaki téged hajigál: kárt tesznek néked. Köveket látni vagy rakásba rakni: nagy költséggel való házasság.

Koldust látni: jó szerencse.

Kút, mely mély, tiszta vízzel: gazdagság. Kút, mely házból foly: kárvallás. Kútban, tisztában fürödni: minden embernek kedvében lenni. Kutat látni: kárvallás. Kulcsot látni annak, aki meg akar házasodni, jámbor házastársat jelent. Kulcsot lelni: nagy hatalom. Kulcsokat összeszedni: nyereség.

 


http://marinettesablon.ucoz.hu/Design/alomfejtes1.png